shape image

قیمت دایرکت

بسته های ارسال دایرکت

قیمت بسته های ارسال دایرکت با تخفیف پاییزی در نظر گرفته شده است!
بسته های 500 تایی بیشتر مخصوص تست سیستم می باشد
برای دریافت بازخورد و بررسی کیفیت ، سفارش بسته های بالای هزارتایی لازم است!

اشتراک گذاری پست (هزینه هر پیام 100 تومان)

500 دایرکت

125,000 تومان
250,000 تومان
 • ارسال بر اساس لیست هدف
 • ارسال سریع روزانه
 • گزارش گیری پیشرفته
 • بازدهی بسیار بالا
 • بازگشت اعتبار در صورت ارسال ناموفق

1000 دایرکت

250,000 تومان
500,000 تومان
 • ارسال بر اساس لیست هدف
 • ارسال سریع روزانه
 • گزارش گیری پیشرفته
 • بازدهی بسیار بالا
 • بازگشت اعتبار در صورت ارسال ناموفق

3000 دایرکت

750,000 تومان
1,500,000 تومان
 • ارسال بر اساس لیست هدف
 • ارسال سریع روزانه
 • گزارش گیری پیشرفته
 • بازدهی بسیار بالا
 • بازگشت اعتبار در صورت ارسال ناموفق

10000 دایرکت

2,500,000 تومان
5,000,000 تومان
 • ارسال بر اساس لیست هدف
 • ارسال سریع روزانه
 • گزارش گیری پیشرفته
 • بازدهی بسیار بالا
 • بازگشت اعتبار در صورت ارسال ناموفق

فقط پیام متنی (هزینه هر پیام 150 تومان)

500 دایرکت

75,000 تومان
150,000 تومان
 • ارسال بر اساس لیست هدف
 • ارسال سریع روزانه
 • گزارش گیری پیشرفته
 • بازدهی بسیار بالا
 • بازگشت اعتبار در صورت ارسال ناموفق

1000 دایرکت

150,000 تومان
300,000 تومان
 • ارسال بر اساس لیست هدف
 • ارسال سریع روزانه
 • گزارش گیری پیشرفته
 • بازدهی بسیار بالا
 • بازگشت اعتبار در صورت ارسال ناموفق

3000 دایرکت

450,000 تومان
900,000 تومان
 • ارسال بر اساس لیست هدف
 • ارسال سریع روزانه
 • گزارش گیری پیشرفته
 • بازدهی بسیار بالا
 • بازگشت اعتبار در صورت ارسال ناموفق

10000 دایرکت

1,500,000 تومان
3,000,000 تومان
 • ارسال بر اساس لیست هدف
 • ارسال سریع روزانه
 • گزارش گیری پیشرفته
 • بازدهی بسیار بالا
 • بازگشت اعتبار در صورت ارسال ناموفق

پیام متنی به همراه اشتراک گذاری پست (هزینه هر پیام 200 تومان)

500 دایرکت

100,000 تومان
200,000 تومان
 • ارسال بر اساس لیست هدف
 • ارسال سریع روزانه
 • گزارش گیری پیشرفته
 • بازدهی بسیار بالا
 • بازگشت اعتبار در صورت ارسال ناموفق

1000 دایرکت

200,000 تومان
400,000 تومان
 • ارسال بر اساس لیست هدف
 • ارسال سریع روزانه
 • گزارش گیری پیشرفته
 • بازدهی بسیار بالا
 • بازگشت اعتبار در صورت ارسال ناموفق

3000 دایرکت

600,000 تومان
1,200,000 تومان
 • ارسال بر اساس لیست هدف
 • ارسال سریع روزانه
 • گزارش گیری پیشرفته
 • بازدهی بسیار بالا
 • بازگشت اعتبار در صورت ارسال ناموفق

10000 دایرکت

2,000,000 تومان
4,000,000 تومان
 • ارسال بر اساس لیست هدف
 • ارسال سریع روزانه
 • گزارش گیری پیشرفته
 • بازدهی بسیار بالا
 • بازگشت اعتبار در صورت ارسال ناموفق

پیام متنی به همراه اشتراک گذاری پروفایل (هزینه هر پیام 225 تومان)

500 دایرکت

112,500 تومان
225,000 تومان
 • ارسال بر اساس لیست هدف
 • ارسال سریع روزانه
 • گزارش گیری پیشرفته
 • بازدهی بسیار بالا
 • بازگشت اعتبار در صورت ارسال ناموفق

1000 دایرکت

225,000 تومان
450,000 تومان
 • ارسال بر اساس لیست هدف
 • ارسال سریع روزانه
 • گزارش گیری پیشرفته
 • بازدهی بسیار بالا
 • بازگشت اعتبار در صورت ارسال ناموفق

3000 دایرکت

675,000 تومان
1,350,000 تومان
 • ارسال بر اساس لیست هدف
 • ارسال سریع روزانه
 • گزارش گیری پیشرفته
 • بازدهی بسیار بالا
 • بازگشت اعتبار در صورت ارسال ناموفق

10000 دایرکت

2,250,000 تومان
4,500,000 تومان
 • ارسال بر اساس لیست هدف
 • ارسال سریع روزانه
 • گزارش گیری پیشرفته
 • بازدهی بسیار بالا
 • بازگشت اعتبار در صورت ارسال ناموفق

پیام متنی + اشتراک گذاری پست + اشتراک گذاری پروفایل (هزینه هر پیام 275 تومان)

500 دایرکت

137,500 تومان
275,000 تومان
 • ارسال بر اساس لیست هدف
 • ارسال سریع روزانه
 • گزارش گیری پیشرفته
 • بازدهی بسیار بالا
 • بازگشت اعتبار در صورت ارسال ناموفق

1000 دایرکت

275,000 تومان
550,000 تومان
 • ارسال بر اساس لیست هدف
 • ارسال سریع روزانه
 • گزارش گیری پیشرفته
 • بازدهی بسیار بالا
 • بازگشت اعتبار در صورت ارسال ناموفق

3000 دایرکت

825,000 تومان
1,650,000 تومان
 • ارسال بر اساس لیست هدف
 • ارسال سریع روزانه
 • گزارش گیری پیشرفته
 • بازدهی بسیار بالا
 • بازگشت اعتبار در صورت ارسال ناموفق

10000 دایرکت

2,750,000 تومان
5,500,000 تومان
 • ارسال بر اساس لیست هدف
 • ارسال سریع روزانه
 • گزارش گیری پیشرفته
 • بازدهی بسیار بالا
 • بازگشت اعتبار در صورت ارسال ناموفق